InfoNu.nl > Reizen en Recreatie > Buitenland > Landen van de wereld: Verenigde Staten

Landen van de wereld: Verenigde Staten

Landen van de wereld: Verenigde Staten De Verenigde Staten van Amerika, afgekort VS zijn een federatie van 50 Noord-Amerikaanse staten en het district van Columbia. Twee staten grenzen niet aan de federatie van 50 staten, namelijk Alaska en Hawaï. Er zijn eveneens diverse eilandgebieden in de Caribische Zee en de Grote Oceaan die tot de Verenigde Staten behoren. Beknopte informatie over het land dat men in het Engels United States of America, afgekort USA ,US of The States noemt.

Geschiedenis

Als je heel de geschiedenis van de USA leest lijkt het wel één grote oorlog. Amerikanen grijpen graag snel naar de wapens dat is duidelijk. Dat schijnt een beetje in hun natuur te liggen. Regisseur Michael Moore bracht in z'n film Bowling For Columbine ooit een mogelijke reden naar voren van het waarom met een kort tekenfilmpje van Harold Moss: "A Brief History Of America.".

In den beginne...

Men heeft lange tijd beweerd dat de Vikings of de Noormannen als eersten voet aan wal hebben gezet in het gebied doch dat is waarschijnlijk fout. Het verhaaltje van ene Christofel Columbus is dan wel romantisch mooi doch ook dat is het niet. Meest recent is men er vanuit gegaan dat de eerste mensen omstreeks 11.500 Voor Christus via de Beringstraat het gebied betraden maar ondertussen hebben nieuwe vondsten reeds uitgewezen dat het gebied waarschijnlijk nog veel vroeger reeds bewoond was. In het zuidwesten in de streek waar de huidige staten Colorado, New Mexico, Arizona en Utah samen komen - de zogenaamde Anasazi - en in het Mississippi-gebied hebben inheemse culturen bestaan die een aanzienlijk peil van ontwikkeling gekend hebben.

De eerste Europeanen

De eerste Europeanen die in beide gebieden trachtten door te dringen waren de Spanjaarden die vanuit het zuiden kwamen. Hernando de Soto viel in 1539 Florida binnen wat hem in 1541 uiteindelijk het leven koste. Dit voorval maakte voorlopig een einde aan Europese inmenging. Er was echter één belangrijk gevolg waar de Spanjaarden van aan de basis lagen. Zij waren diegenen die het paard invoerden. Een dier dat ook vandaag de dag nog steeds ontegensprekelijk met de USA en zijn cowboys in verband wordt gebracht.

De koloniale tijd

De koloniale tijd die van 1607 tot 1763 gesitueerd kan worden stond voornamelijk in het teken van de verdrijving van de Indianen. Hiervoor werd geweld door de Engelsen en later andere Europese kolonisten niet geschuwd. Zij bouwden een slaveneconomie op die gebaseerd werd op de export van tabak en andere producten naar het Europese vasteland. De politieke structuur die tot stand kwam was gebaseerd op een vroege vorm van kapitalisme waarin de macht voorbehouden was aan de grondbezitters.

De onafhankelijkheidsoorlog

De periode 1763-1789 zou van zwaar belang voor de geschiedenis van de Verenigde Staten zijn. Rond 1763 waren er aan de noordkust 13 koloniën. Onder de kolonisten aldaar groeit een sterk zelfbewustzijn. Daar is men in Europa niet zo blij met want zij zien in de koloniën een wingewest dat mee moet bijdragen aan de betaling van de oorlogsschulden. Net rond die belastingheffing vanuit Engeland ontstaat een conflict dat uiteindelijk in de nacht van 19 april 1775 met de slag van Lexington en Concord de gewapende strijd voor de onafhankelijkheid inzet. Het Continental Congress draagt aan vijf mensen op om een onafhankelijkheidsverklaring (The Declaration of Independence ) op te stellen. Tot deze opstellers behoren o.a. Benjamin Franklin, John Adams en Thomas Jefferson. Op 4 juli 1776 wordt deze verklaring door het Continental Congress aanvaard. De Verenigde Staten van Amerika zijn geboren. Er sluiten zich 13 staten (voormalige koloniën) aan. Dat zijn: Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina en Virginia. Na de onafhankelijkheidsverklaring ontstaan er echter gewapende conflicten met het Engelse moederland. Aanvankelijk ziet het er voor de kolonisten niet goed uit. In de herfst van 1777 echter behaalt generaal Gates een sterke overwinning op de Engelsen. De kansen voor de kolonisten keren ten goede als ook Frankrijk de kolonisten steunt. In 1780 doet Spanje hetzelfde en als derde natie volgen de Hollanders die toentertijd gekend stonden als de bankiers van Europa. In 1781 wordt de strijd over de onafhankelijkheid beëindigd. Op 18 oktober 1781 geven de Engelsen die het spelletje stilaan grondig beu aan het worden zijn zich over aan de Amerikaans-Franse troepen. Er komen vredesgesprekken. In 1783 wordt de definitieve vrede in Parijs ondertekend. Vanaf dat ogenblik heten de 13 koloniën officieel De Verenigde Staten Van Amerika.

Hoe de natie groeide

In 1787 werd de Grondwet van de Verenigde Staten aangenomen en de eerste 10 amendementen daarvan, de zogenaamde Bill of Rights was voor iedereen aanvaardbaar. De grondwet voorkwam ook dat één persoon of instantie de absolute macht zou grijpen. De machtsdeling werd verankerd in drie gelijkwaardige instanties: de uitvoerende, de wetgevende en de rechtsprekende macht. Ook de ongelijkheid tussen kleine en grote staten werd opgelost door het invoeren van de bicamerale wetgevende vergadering in het zogenaamde US Congress. In deze Senaat werd iedere staat vertegenwoordigd door 2 senatoren. In 1785 werd de dollar als nationale munteenheid aangenomen. In Europa ontstond door de Franse Revolutie en het aantreden van Napoleon een periode van vele oorlogen. De Verenigde Staten probeerden daarvan te profiteren om hun gebied in Noord Amerika uit te breiden tijdens de oorlog van 1812. Het resultaat was echter dat de Engelsen de stad Washington aanvielen en het Witte Huis in brand staken. In 1803 kochten De Verenigde Staten van Frankrijk het gebied Louisiana. Dat was toen een gebied dat grote delen van het midden van het continent besloeg. Frankrijk wilde zo voorkomen dat het bewuste en voornamelijk onverkende gebied in Britse handen zou vallen. Door die aankoop werden De Verenigde Staten in één klap twee keer zo groot. In 1821 kwam daar ook nog het aan Spanje toebehorende Florida bij. In 1836 rukte Texas zich los van Mexico en werd een onafhankelijke republiek die in 1845 werd opgenomen in De Verenigde Staten. Dat zorgde na een tijd en enkele conflicten voor de Mexicaans-Amerikaanse Oorlog die in 1846 begon. Ondanks de zware verliezen aan beide kanten wonnen de Amerikanen en in de herfst van 1847 werd Mexico-stad ingenomen. Zo raakte Mexico het noordelijke deel van haar grondgebied aan De Verenigde Staten kwijt. Daaruit werden de staten Californië, New Mexico, Arizona en Nevada gevormd. In California werd goud gevonden en daardoor brak de goudkoorts uit. Er ontstond een ware volksverhuizing - The Goldrush - naar het westen. Steden rezen soms letterlijk op één nacht op uit het niets. De meeste goudzoekers vestigden zich in San Francisco.

De burgeroorlog

Er heerste omstreeks 1849 een groeiende onenigheid tussen het snel industrialiserende noorden en het agrarische zuiden. De economie van het zuiden hield vooral stand door 'de zwarte slaaf' en die in het noorden was vooral afhankelijk van de arbeider. Het noorden wilde de slavernij ook in het zuiden afgeschaft zien. Er ontstonden clandestiene organisaties (ondergrondse spoorwegen genoemd) die zwarte slaven hielpen ontsnappen naar het noorden en ook naar Canada. In 1850 werd een akkoord gesloten waarbij nieuwe staten zelf mochten bepalen of ze slavernij zouden toestaan of niet. Dat akkoord werd al snel ongrondwettelijk verklaard. Korte tijd voor de verkiezingen van 1856 werd de Republikeinse Partij opgericht. Deze partij keerde zich tegen de slavernij. In 1860 werd de Republikeinse kandidaat Abraham Lincoln verkozen tot president. Veel zuidelijke staten waren het daar niet met eens en scheidden zich af. Ze vormden 'The Confederate States of America' waar Richmond in Virginia de hoofdstad van werd. Na de eedaflegging van president Abraham Lincoln liepen de gemoederen hoog op waardoor in 1861 na het beschieten van het Federale depot Fort Sumter in South Carolina de Amerikaanse Burgeroorlog uitbrak. Het zou de bloedigste oorlog uit de Amerikaanse geschiedenis worden die 4 jaar zou duren. In eerste instantie leek het er op dat de Geconfedereerde het pleit zouden winnen maar na de Slag bij Gettysburg en het aanstellen van Ulysses S. Grant als bevelhebber van het Leger begon het tij te keren. De economische machtspositie van het noorden gaf tenslotte de doorslag voor de noordelijke overwinning. Einde 1865 werd via een grondwetswijziging officieel de slavernij afgeschaft.

De USA als wereldmacht

Na de Burgeroorlog was er een korte periode van zogenaamde 'Reconstruction'. De zuidelijke staten werden na een periode van militair bestuur opnieuw tot de Unie toegelaten. De Verenigde Staten begonnen aan hun klim naar internationale macht. Vele Europese immigranten en ook de ontwikkeling van een industriële basis die uniek was in de wereld legden de fundamenten voor een wereldmacht. De aanleg van spoorwegen die de oost- en westkust met elkaar verbonden maakte het mogelijk om snel greep te krijgen op het nog wilde gebied tussen het oosten en het westen. Voor de oorspronkelijke Amerikanen (Native Americans) die wij beter kennen onder de naam Indianen was dit echter dramatisch. De kolonisten schoten al de bizons die voor de Indianen als voedsel en levensonderhoud dienden. In 1917 werden de Verenigde Staten in de Eerste Wereldoorlog betrokken en dat zou z'n weerslag kennen.

Periode van de twee wereldoorlogen

Teleurgesteld door het falen in de periode na de oorlog om hoge idealen te bereiken sloten de Amerikanen zich meer af van het internationale toneel en concentreerden zich enkel nog op binnenlandse aangelegenheden en diegenen die plaatsvonden in het westelijk halfrond. Tijdens de zogenaamde Roaring Twenties beleefden De Verenigde Staten intern een snelle opgang. Deze werd echter ruw afgebroken door de Beurscrash van 1929. De depressie die hieruit voortvloeide bereikte in 1933 een triest dieptepunt. Ook de periode die daar op volgde bracht niet veel beterschap ondanks de pogingen van de Presidenten Hoover en Roosevelt die met grote projecten de werkloosheid te lijf gingen. De houding van De Verenigde Staten zorgde er in het begin voor dat ze zich op militair gebied buiten de Tweede Wereldoorlog hielden. Ze gaven enkel financiële steun en leverden materiaal aan de geallieerden. De Japanse aanval op Pearl Harbor in 1941 had echter tot resultaat dat De Verenigde Staten ook actief gingen deelnemen aan de Tweede Wereldoorlog. De strijd zou vier jaar duren voordat de vijand definitief verslagen was. Nazi-Duitsland was begin 1945 reeds verslagen geweest maar de Japanners hadden eerst nog een extraatje nodig voor ook zij door de knieën gingen. De atoombommen die op het Japanse Hiroshima en Nagasaki gegooid werden in Augustus 1945 waren bijna letterlijk van doorslaggevende betekenis. De Amerikanen zullen door deze aanvallen ook de geschiedenis ingaan als het eerste volk dat atoomwapens effectief heeft ingezet tijdens een oorlog.

De koude oorlog & Vietnam

Na de 2de Wereldoorlog kwam er een tijdperk dat werd bepaald door een steeds grimmiger wordende 'Koude Oorlog'. De wapenwedloop met de Sovjet-Unie gevolgd door een versnelde Ruimtewedloop waren de gevolgen. Dan kwam er ook nog de oorlog in Korea bij. Tijdens het presidentschap van John F. Kennedy beleefde de Koude Oorlog zijn topmoment tijdens de Cubacrisis waarin een atoomoorlog op het laatste nippertje vermeden werd toen de Sovjet-Unie (hetzij onder zware druk) offensieve atoomraketten uit Cuba terugtrokken. Ondanks dat de Koude Oorlog aansleepte stapte De Verenigde Staten in de Vietnamoorlog. Het gevolg was dat er een sociale scheuring kwam in de Amerikaanse samenleving. Het waren vooral vrouwen, minderheden en jongeren die in opstand kwamen. Dit resulteerde in de grootste crisis voor het land sinds de Burgeroorlog.

De jaren 70

In de jaren 70 had het land te maken met een periode van vele problemen. Het bekendste was ongetwijfeld het Watergate schandaal. President Richard Nixon raakte verwikkeld in een vies zaakje en in 1974 zag het er naar uit dat dit zou uitmonden in een Impeachment of zogenaamde afzetting van de President. Zover kwam het echter niet want Nixon trok zijn conclusies en trad zelf af. Hij is tot nu toe de enige president van de USA die uit zichzelf opstapte,al zou Bill Clinton 25 jaar later ook heel dicht in de buurt komen van een Impeachment omwille van de Lewinski-affaire. De eerste verschijnselen van internationaal terrorisme doken ook op in de jaren 70. Zowel Jimmy Carter als Gerald Ford slaagden er niet of maar zeer matig in om De Verenigde Staten uit het economische diepe dal te halen. Het zag er naar uit dat de wereldmacht haar greep aan het verliezen was. Maar toen verscheen er aan de horizon een cowboy op een paard...

De jaren 80

In 1980 werd de ex-Hollywood acteur en Gouverneur van Californië, Ronald Reagan als president verkozen. Hoewel er veel gelachen werd met 'die acteur' in het Witte Huis gaf Reagan het Amerikaanse volk opnieuw haar verloren zelfvertrouwen terug. Zijn niet aflatend optimisme en vertrouwen in de USA deden na een langzame start de economie opnieuw sterk aanwakkeren. Dat kwam evenwel door Reagan's belastingsmaatregelen. De slechte kant van zijn beleid was het tot recordhoogtes stijgende begrotingstekort. In de buitenlandse politiek was Reagan echter zeer daadkrachtig. Sommigen vonden hem zelfs eerder roekeloos. Reagan was een anti-communist en hij hield z'n mond niet als het er op aankwam om harde taal te gebruiken naar de Sovjet-Unie toe. Hij voerde o.a. ook de wapenwedloop op om op die manier de Sovjet-Unie financieel te kraken. Dat lukte min of meer want in 1985 kwam Gorbatsjov aan de macht en Reagan zag in hem een gesprekspartner. Lang diende er niet gepraat te worden want de Sovjet-Unie viel uiteindelijk vanzelf uit elkaar. Het Oostblok liberaliseerde en het communisme was al snel verleden tijd op China,Noord-Korea en Cuba na.

De jaren 90

Na het verdwijnen van de andere grootmacht met name de Sovjet-Unie waren de Verenigde Staten hun grootste tegenstander plots kwijt. Reagan's opvolger, George H. W. Bush zag zich echter geconfronteerd worden met een nieuwe vijand. Met de inval in Koeweit door Saddam Hoessein werd Irak de bron van het kwade en dat resulteerde in alweer een oorlog. De Golfoorlog was een korte oorlog van 1990 tot 1991. In 1991 vond Operatie Desert Storm plaats waardoor Irak weer uit Koeweit verdreven werd. In 1992 was het de Democratische presidentskandidaat Bill Clinton die de verkiezingen won. Onder zijn bewind kreeg de economie van de USA een boost waar ook de Europese economie van mee wist te profiteren. Irak bleef echter voor problemen zorgen en ook conflicten in de Balkan en Somalië vereisten de inzet van Amerikaanse militaire eenheden. In 1996 won Clinton opnieuw de verkiezingen doch zijn leiderspositie kreeg moreel een opdoffer te incasseren door enkele schandalen. In 1999 werd Clinton de tweede president in de geschiedenis van het land die met een afzettingsprocedure of een zogenaamde 'Impeachment' te maken kreeg. Dat kwam omdat hij mogelijk meineed zou hebben gepleegd in een zaak betreffende een seksuele relatie met de stagiaire Monica Lewinsky. Clinton ontkwam echter aan een veroordeling in de Senaat al was dat kantje boordje.

Het nieuwe millennium

In 2000 was het de zoon van de eerdere president Bush, George W. Bush die met een kleine meerderheid van de kiesmannen het presidentschap binnenrijfde. In het begin van zijn eerste ambtstermijn werden De Verenigde Staten opgeschrikt door de eerste aanval op eigen grondgebied sinds Japan dat deed op Pearl Harbor in 1941. De twee torens van het World Trade Center in New York werden verwoest door vliegtuigen met aan boord islamitische terroristen. Ook het Pentagon deelde in de klappen en werd deels verwoest door een impact van een gekaapt lijnvliegtuig. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania nadat passagiers de kapers probeerden te overmeesteren. Het gevolg van deze aanval was dat De Verenigde Staten opnieuw een oorlog begonnen. De oorlog tegen het terrorisme of The War Against Terror waardoor einde 2001 het Amerikaanse leger met flinke internationale steun de Taliban uit Afghanistan wist te verdrijven. In 2003 viel de USA Irak binnen tijdens de Irakoorlog. Hierbij kregen de VS steun van meer dan 30 andere landen. Na een snelle overwinning van de Amerikaanse troepen werd Bagdad door hen bezet. In december 2003 slaagden ze er ook in de op de vlucht zijnde ex-president Saddam Hoessein bij de kraag te vatten. Er brak in Irak evenwel een tegenstand uit die ook vandaag de dag nog steeds vele levens blijft kosten. Hoewel in 2005 Irak formeel werd overgedragen aan de Irakezen en de rust op het eerste zicht weer leek terug te keren blijven de Amerikanen voorlopig aanwezig in de regio. Velen spreken van een 2de Vietnam voor de Amerikanen.

Beknopt overzicht

 • Officiële naam United States of America
 • Naam in de plaatselijke taal: United States
 • Hoofdstad: Washington
 • Grootste steden: New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphia en Phoenix
 • Aantal staten: 50 + District van Columbia
 • Oppervlakte: 9.826.630 km2
 • Grenzen: Canada (8.893 km waarvan 2.477 km met Alaska) en Mexico (3.141 km)
 • Laagste punt: Death Valley (-86 m)
 • Hoogste punt: Mount McKinley (6.194 m)
 • Kustlijn: 19.924 km
 • Aantal inwoners (2007): 301.139.947
 • Levensverwachting mannen: 75,15 jaar
 • Levensverwachitng vrouwen 80,97 jaar
 • Totaal aantal HIV/AIDS besmettingen (2003): 950.000
 • Totaal aantal HIV/AIDS overlijdens (2005): 17.011
 • Officiële talen: Engels en Hawaiiaans in de staat Hawaï
 • Bevolkingsgroepen: Blank 81.7%, Zwart 12.9%, Aziatisch 4.2%, Amerindian en Alaskaans 1%, Hawaiiaans en andere eilandbewoners 0.2%
 • Politiek stelsel: Federale republiek
 • Religie: Protestants 52%, Rooms-katholiek 24%, Mormoons 2%, Joods 1%, Moslim 1%, Anderen 10%, Geen 10%
 • Volkslied: The Star-Spangled Banner
 • Nationale feestdag 4 juli
 • Munteenheid: Dollar
 • Tijdszone (UTC): -5 / -10
 • Internet domeinsafkortingen: .us, .gov, .edu, .mil en .um
 • Aantal internetgebruikers (2005): 195,1 miljoen
 • Landnummer telefoon: 1
 • Aantal telefoonaansluitingen (2003): 268 miljoen
 • Aantal GSM aansluitingen (2005): 219,4 miljoen
 • ISO nummer en code: 840 / USA
 • Luchthavens: 14.858
 • Heliports: 149
 • Belangrijkste havens: Corpus Christi, Duluth, Hampton Roads, Houston, Long Beach, Los Angeles, New Orleans, New York, Philadelphia, Tampa en Texas City
 • Belangrijkste rivieren: Ohio, Missouri, Yukon, Colorado, Arkansas, Rio Grande, Mississippi, Kennebec, Potomac, Connecticut, en Hudson,
 • Spoorwegnet: 226.605 km
 • Wegennet: 6.430.366 km
 • Belangrijkste exportproducten: sojabonen, fruit, mais, industriële onderdelen, transistors, vliegtuigen, motoronderdelen, computers, telecommunicatie toestellen, auto's en medicijnen
 • Natuurlijke rijkdommen: steenkool, koper, lood, molybdeen, fosfaten, uranium, bauxiet, goud, ijzer, nikkel, zilver, kwik, potas, zink, petroleum, aardgas, hout en wolfraam
 • Werkloosheidsgraad: 4,8%
 • Levend beneden de armoedegrens: 12%
 • Staatsschuld (2006): 10,04 triljoen $

Klimaat

De Verenigde Staten hebben een zeer gevarieerd klimaat. Het gaat van tropisch regenwoud in Hawaï en tropische savanne van Zuid-Florida (De Everglades) tot subarctisch en toendraklimaat in de staat Alaska. Oostwaarts van de honderdste meridiaan (de algemene scheidingslijn tussen de droge en vochtige klimaten) is het klimaat eerder vochtig en subtropisch. Het noordoosten van de Verenigde Staten heeft een vochtig en continentaal klimaat. Westwaarts van de honderdste meridiaan is er dikwijls een steppeklimaat.In het zuidwesten zijn er woestijnen waar het zeer heet kan zijn. Tsunamis, vulkanische activiteit en aardbevingen kunnen voorkomen aan de westkust en in de Stille oceaan op Hawaï. Vooral de westkust en meer bepaald Californië en de omgeving van San Francisco zijn zeer gevoelig voor aardbevingen omdat er een breuklijn ( De San Andreas breuklijn) door de staat loopt. Wervelwinden komen voor aan de Atlantische kust en die van de Golf van Mexico. In het midwesten en het zuidoosten zijn er dikwijls tornado's. Californië heeft ook dikwijls te kampen met bosbranden maar ze komen voor in gans het westen van de USA. In Alaska zijn er plaatsen waar het altijd vriest het ganse jaar door. Zoals gezegd,de hele USA hebben een zeer gevarieerd klimaat dat verschilt van staat tot staat in de meeste gevallen.

Hoogste gebouwen

De Verenigde Staten staan bekend om hun wolkenkrabbers en hoge gebouwen. Hieronder een lijst van de 10 hoogste gebouwen in de USA in 2015.
 1. One World Trade Center (New York City - 541m - 104 verdiepingen - bouwjaar 2014)
 2. Willis Tower (eerder bekend als Sears Tower) (Chicago - 442m - 108 verdiepingen - bouwjaar 1974)
 3. 432 Park Avenue (New York City - 426m - 88 verdiepingen - bouwjaar 2014)
 4. Trump International Hotel and Tower (Chicago - 423m - 98 verdiepingen - bouwjaar 2009))
 5. Empire State Building (New York - 381m - 102 verdiepingen - bouwjaar 1931)
 6. Bank of America Tower (New York City - 366m - 55 verdiepingen - bouwjaar 2009)
 7. Aon Center (Chicago - 346m - 83 verdiepingen - bouwjaar 1973)
 8. John Hancock Center (Chicago - 344m - 100 verdiepingen - bouwjaar 1969)
 9. Twee gebouwen zijn 319m:
  • Chrysler Building (New York - 319m - 77 verdiepingen - bouwjaar 1930)
  • The New York Times Building (New York city - 319m - 552verdiepingen - bouwjaar 2007)
 10. Bank of America Plaza (Atlanta - 312m - 55 verdiepingen - bouwjaar 1992)

Vlan van de Verenigde Staten

De vlag van de Verenigde Staten heet de Star-Spangled Banner of stars and stripes. Ze bestaat uit 13 strepen en 50 sterren op een blauw vlak. De 13 strepen staan voor de oorspronkelijke 13 koloniën. De sterren staan voor de 50 staten. Het wit in de vlag staat voor de waarheid, het rood voor moed en de blauwe kleur voor gerechtigheid.
© 2007 - 2018 Ghostwriter, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De Amerikaanse vlag: symbool van AmerikaDe Amerikaanse vlag: symbool van AmerikaDe nationale vlag van de Verenigde Staten heeft dertien rode en witte strepen. In de linker bovenhoek staat een blauwe r…
Interessante informatie over de Faeröer eilandenVelen hebben waarschijnlijk nog nooit van de Faeröer eilanden gehoord. De Faeröer eilanden horen bij Denemarken. Maar wa…
Top 10 landen (oppervlakte, inwoners en gezondheid)Top 10 landen (oppervlakte, inwoners en gezondheid)De wereld is groot, divers en bestaat uit verschillende landen. Welke landen vallen op? Wat zijn de grootste landen, wel…
Weetjes over landenHieronder staan een aantal leuke weetjes (en het zo leuke weetjes) over verschillende landen. Bijvoorbeeld wat zijn de k…
Vlag van EstlandVlag van EstlandDeze vlag is iets minder bekend: de vlag van Estland. Het is een blauw-zwart-witte vlag. Deze Baltische staat heeft hier…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Onbekend, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Reageer op het artikel "Landen van de wereld: Verenigde Staten"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Ghostwriter
Gepubliceerd: 30-06-2007
Rubriek: Reizen en Recreatie
Subrubriek: Buitenland
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!